نمونه ای از رفتار اسلامی


در کتاب قران نوشته شده دردین هیچ اجباری نیست ، هدایت از گمراهی مشخص شده.

 iranan-homosexuals_tgndiwc

حالا شما میتونی دین رو انتخاب کنی ، با اینکه دین رو انتخاب نکنی مستقیم اعدام میشی طبق دستور اسلام و قران