انتقاد از دین جرم نیست.


حجت الله نیکویی یکی از متفکران دلیر درون ایران است که به دلیل سخنرانیها مناظرات و نوشتارهای انتقادی خود در مورد تشیع بازداشت شده است. بازداشت متفکرین و نویسندگان به جرم انتقاد از دین در قرن بیست و …

Source: انتقاد از دین جرم نیست.