تبریک به شاهین نجفی


من از اون دست آدمهایی نیستم که معتقد باشم هنرمند حتماً باید به قول حزبلی ها متعهد باشد و دردی داشته باشد و در سیاست هم دخالت بکند، به نظر من برای هنرمند باید و نبایدی نمیتوان رسم کرد، هنرمند تنها ز…

Source: تبریک به شاهین نجفی