مهدی خلجی، زمانپریشی


مجاز و قانوی بودن کودک آزاری در اسلام، که ناشی از رفتار خود محمد است، جدا از مشکلات عملی (1) که بوجود آورده است، بعنوان دلیلی برای رد نبوت وی مورد استفاده قرار میگیرد. آقای مهدی خلجی در «معشو…

Source: مهدی خلجی، زمانپریشی