بازداشت یکی از شاگردان محمدعلی طاهری در نمایشگاه مطبوعات


روز جمعه ۲۱ آبان ماه، ملیکا کاوندی، از شاگردان محمدعلی طاهری، از سوی مأموران امنیتی در نمایشگاه مطبوعات بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.…

Source: بازداشت یکی از شاگردان محمدعلی طاهری در نمایشگاه مطبوعات