الهی العفو…..


حقوق آزادی

سران نظام اسلامی، هم این شبها ریکاوری میکنن تا از چند روز دیگه با تمرکز بیشتری به بیت المال بزنن..

photo_2016-06-28_01-49-23

بازدید از نوشته اصلی