چه کسانی به حکومت اسلامی ایران رای دادند؟


ویدیویی که مشاهده میکنید از روز انتخابات در یکی از صندوقهای رای گیری درجمهوری اسلامی در انگلستان هست در میان این افراد نوه خمینی و محمد تقی کروبی و خیلی دیگه از جیره خوارهای جمهوری اسلامی بودند.
واقعا فردامیخایم به بچه هامون چی بگیم؟
بگیم مادست رودست گذاشتیم تاامثال فسیل،مغزانی چون جنتی وامثالهم واسه ما تصمیم بگیرن؟بگیم اجازه دادیم امثال الم الهدی هاواحمدخاتمی ها… واسه ماتایین تکلیف کنن،ونعره بزنن وشیهه بکشن بااون چهره ها وهیبتی که دارن،وازپرخوری چشماشون داره ازحدقه درمیاد وملت روگوساله وگاوخطاب میکنن تااعتراضی میکنیم اصلااینهاازشعوربهره ای دارندکه مابذاریم واسمون تایین تکلیف کنن،یک عده خودفروخته وچپاولگرکه با استفاده دین دارن مردم روفریب میدن به بچه هامون بگیم اجازه دادیم،امثال این حقیران بماحکومت کنن؟بگیم اجازه دادیم آثاارزشمند تاریخیمون رو ویران کنن؟بگیم هی دزدیدندوغارت کردندولی ما ککمون هم نگزید!؟بگیم نسل ما
روسوزوندن وبازاجازه دادیم بمونن ونسل شماروهم بسوزونن؟نه واقعابایدچی بگیم به اوناکه ازروشون شرم،زده نشیم،مگه غیره اینکه ماالان داریم بزرگترهامون روبخاطر اون انقلاب ودرواقع فتنه احمقانه سرزنش میکنیم ولعن و ونفرین میکنیم که شمابااونکاراحمقانتون پایاسلام و مسلمان دزدو غارتگر روبه میهنمون بازکردیدوهنوزکه هنوزه ماداریم تاوان اون کار نابخردانه شماروپس میدیم؟ وخلاصی هم نداریم از دست این مفتخورهای بی خاصیت که فقط دارن بابی شرمی دروغ میگن بگیم مااجازه دادیم حق شماهاروببرن بریزن توشکم عربها واسلحه براشون تهیه کنن؟بگیم بخاطر انرژی هسته،ای که درواقع بهانه بمب اتم درست،کردن وحکومت ننگین روحفظ کردن اجازه دادیم اینهمه برامون هزینه غیره قابل جبران درست کنن؟بگیم اجازه دادیم حداقل آزادیهامون روهم ازمابگیرن وحالانوبت شماست تازجربکشیدبیخودوبیجهت ازهمچی محروم باشید؟تاارازل اسلام خودحفظ کنندوخودشون چون به خلوت میروندآن کار دیگرکنند؟ من فکراینکه میخام درآینده به بچم چی بگم دیوونم میکنه دیگه بقیه رو نمیدونم امیدوارم همه مامردم هرچه زودتر ازاین خواب غفلت بیدارشیم وگرنه زنده نمونیم خیلی بهتره تابا شرمندگی سرمون رو جلوی بچه هامون بندازیم پایین بخاطر اینکه چیزی نداریم بهشون بگیم