بیخدایی یعنی درک زیبایی های دنیا


هیچ گاه درک نکردم

چرا کافری که بیمار میشود ،

دچار عذاب الهی شده …

و مسلمانی که بیمار میشود ،

دچار آزمون الهی …

مرض که یکیست !!!

صادق_هدایت