بهشت کجاست؟


توهين به كرامت انساني با مكانی به نام بهشت.

پاداش اجراي مو به مو و بدون چون و چرا براي يك فرد مسلمان مكانی است به نام بهشت كه انديشه و تفكر اسلامي در انجا به اوج كمال خود ميرسد و در نزديك ترين حالت تشابه به الله و خالق خودش به زندگی ابدی ميپردازد….
قرآن در توصيف اين مکان میگوید:

مثل بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده [چون باغى است كه] در آن نهرهايى است از آبى كه [رنگ و بو و طعمش] برنگشته و جوي هايى از شيرى كه مزه اش دگرگون نشود و رودهايى از بادهاى كه براى نوشندگان لذتى است و جويبارهايى از انگبين ناب و در آنجا از هر گونه ميوه براى آنان [فراهم] است و [از همه بالاتر] آمرزش پروردگار آنهاست [آيا چنين كسى در چنين باغى دلانگيز] مانند كسى است كه جاودانه درآتش است و آبى جوشان به خوردشان داده مىشود [تا] روده هايشان را از هم فرو پاشد (۱۵)سوره محمد

در آن [باغها دلبرانى] فروهشته نگاهند كه دست هيچ انس و جنى پيش از ايشان به آنها نرسيده است (۵۶)سوره الرحمن
حورانى پرده نشين در [دل] خيمه ها (۷۲)سوره الرحمن
كه دست هيچ انس و جنى پيش از ايشان به آنها نرسيده است (۷۴)سوره الرحمن
بر تختهايى جواهرنشان (۱۵)
كه روبروى هم بر آنها تكيه داده اند (16)
بر گردشان پسرانى جاودان [به خدمت] مىگردند (۱۷)سوره واقعه
و حوران چشمدرشت (۲۲)
مثل لؤلؤ نهان ميان صدف (۲۳)سوره الواقعه
و همخوابگانى بالا بلند (۳۴)
ما آنان را پديد آوردهايم پديد آوردنى (۳۵)
و ايشان را دوشيزه گردانيده ايم (۳۶)سوره الواقعه
در قرآن 82 بار در شرح مشخصات بهشت صحبت شده است كه در تمام انها يا وعده دريدن بكارت حوريان زيبا و سكس هاي مداوم و طولانی داده شده است يا وعده خوردن شير و شراب و…داده شده است.


حال سوال اين است: آیا این زندگی خسته کننده نیست آن هم در مکانی ابدی؟ نه کاری نه شغلی نه کتابی نه دانشی فقط سکس تکراری نیست؟ کرامت انسان این است آن هم در مکانی اخروی و مقدس؟ نهایت انسان این است؟
پ:ن پیشتر درمورد این مکان صحبت کرده ایم و باز هم خواهیم گفت هم در این مورد هم مکان تضاد آن جهنم
پ:ن2 من که باشم صادقانه خسته میشم از این زندگی یکنواخت😁