انسان را الله از چه چیز آفریده ؟ایه ١٢ مومنون
ما انسان را از عصارهاي از گل آفريديم.
ایه ٤٥ نور
و خداوند هر جنبندهاي را از آبي آفريد،

ایه ٥٤ فرقان
او كسي است كه از آب انساني را آفريد
ایه ٢٦ حجر
ما انسانرا از گل خشكيدهاي كه از گل بدبوي (تيره رنگي) گرفته شده بود آفريديم.
ایه٥٩ عمران
مثل عيسي در نزد خدا، همچون آدم است، كه او را از خاك آفريد، و سپس به او فرمود: «موجود باش!» او هم فورا موجود شد.
ایه ١٤ الرحمن
انسان را از گل خشكيدهاي همچون سفال آفريد.
ایه ٢ انعام
او كسي است كه شما را از گل آفريد
ایه ١١ صفات
پس از ايشان بپرس آيا آفرينش آنان استوارتر است يا آنانى كه آفريدهايم، ما ايشان را از گلى چسبنده آفريدهايم

چگونه است که الله حتی قادر به گفتن یک روش ثابت برای آفرینش انسان نیست ؟شاید الله میخواهد ما خود هرکدام روش را که میپسندم انتخاب کنیم ؟ بعد آن داستان دنده چپ چیست ؟ اینان فرگشت را نظریه میدانند ولی این را درست؟
پ:ن از دوستان تقاضا دارم بهترین روش را برای خلقت خود انتخاب کنند😁🤚
پ:ن2بعدا مفصلتر به این داستان خواهیم پرداخت(داستان آدم و حوا)و خلقت انسانها
پ:ن3دوستانی که این مطلبو با خلقت جنین اشتبا میگیرن میتونن به چند پست قبلی رجوع کنند که درباره اون هم مطلب گذاشتم،این آفرینش انسان با خاکه😂😂مقلطه نکنید لطفا 🤚مرسی اه😀