توهین به ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و امامان در احادیث


Screen Shot 2018-06-15 at 14.44.59.png
همانطور که میدانید مسلمانان و خصوصا شیعیان ید طولایی در اهانت به مخالفین خود دارند, از زنا‌زاده خواندن تا منحرف و ضاله و ناصبی خواندن آنها, حال این مخالف میتواند یک مسلمان از مذهب دیگر باشد یا یک منتقد دین, دگر اندیش و یا یک مسیحی یا یهودی. برای توجیه این اهانتها با لحنی حق به جانب, احادیث و روایاتی هم از زبان محمد یا امامان شیعه که در کتب علمای این مذهب وجود دارد را به عنوان مدرک نشان میدهند,
ولی نکته بسیار جالب و خواندنی زمانیست که, معتبرترین کتب حدیث علمای بزرگ اسلام, مملو از روایاتی است که هم به پیامبر اسلام و همسرش هم به یاران و نزدیکانش و هم به تک تک ائمه شیعه توهین شده.
شگفتی‌آور است که خود را شیفته و مرید اشخاصی بدانی و آنها را تا مرز پرستش مقدس بشماری و صد ها داستان خرافی از معجزاتشان بسازی, ولی از سوی دیگر روایاتی را نقل کنی که به همان اشخاص اهانت کرده و یا لا اقل با لحن اهانت آمیزی, مورد خطاب قرار داده است.
در این متن تصمیم داریم روایاتی از کتب معتبر شیعه برایتان نقل کنیم که شمارا با این دست از روایات آشنا کنیم.
۱) پیامبر اسلام:
سید علی ﻏﺮوی یکی از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎی شیعه می‌ﮔﻮﻳﺪ: ﺷﺮﻣﮕﺎه(آلت تناسلی) ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺑﺎﻳﺪ وارد دوزخ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از زﻧﺎن ﻣﺸﺮك آﻣﻴﺰش ﻛﺮده اﺳﺖ!(ﻛﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻣﻮﺳﻮی ص۲۴)
۲) امام علی:
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺑﺎ ﺍﻡ ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺩﺧﺘﺮ علی ﺑـﻦ ابیﻃﺎﻟـﺐ، علی ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ذلتی ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ حتی ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺯﺑـﻮﻥ‌ﺗـﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴـﺎﻥ‌ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﺗـﻦ ﺩﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ: ﺍﻣﺎﻡ علی ﻫﺮﮔﺰ نمی‌ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺩﺧﺘـﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻡ‌ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺩﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺍﻳﺸـﺎﻥ ﻋﻤـﻮی ﺧـﻮﺩ ﻋﺒـﺎﺱ ﺭﺍ ﻭﻛﻴﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻡ‌ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ‌ﺁﻭﺭﺩ.(ﺣﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ ﻟﻠﻤﻘﺪﺱ ﺍﻻﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ﺹ۲۷۷)
و آورده‌اند که ابو‌جعفر در این رابطه ﮔﻔﺘﻪ است: ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺝ ﻏﺼﺒﻨﺎﻩ = ﺁﻥ ﻓﺮجی(علت تناسلی زنانه) ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻏﺼﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ.(ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺝ ۲ﺹ ۱۴۱ ط ﺍﻟﻬﻨﺪ)
ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻴﻌﻪ, ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ, ﻛﺎﻓﺮ و قاتل فاطمه ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ انسانی ﻛﺎﻓﺮ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ علی‌ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺪ؟ آنهم کسی که قاتل همسرش بوده است؟؟ ﺁﻳﺎ ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺫﻟﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺭی ﺗﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ؟
همچنین گفته‌اند: علی در ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺖ و از رﺳﻮل ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻛﺮد و ﮔﻔﺘﻪ, اﻳﻦ دﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻳﻦ ﭘﺪرم اﺳﺖ، در ﻣﻮرد آن می‌اﻧﺪﻳﺸﻢ.(ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﻃﺎوس علی ﺑﻦ ﻃﺎوس حسینی ت۶۶۴ ص۲۱۶)

و نیز آورده‌اند که وقتی پیامبر اسلام می‌ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ علی در ﺑﻴﺎورد ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﮔﻮش ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ: ای رﺳﻮل ﺧﺪا، ﺗﻮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ می ﺑﻴﻨﻴﻢ, ﺑﻴﻨﺎﺗﺮی, اﻣﺎ زﻧﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﮔﻔﺘﻪ‌اﻧـﺪ ﻛـﻪ او ﻣـﺮدی ﺷﻜﻢ ﮔﻨﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﺎنی دراز و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎیی پهن و ﺳﺮی کچل و ﭼﺸﻤﺎنی درشت و لبی ﺧﻨـﺪان(خنده بیهوده) اﺳﺖ اﻣﺎ مال و منال ﻧﺪارد.(ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ ج۲ص۳۳۶)
۳) فاطمه زهرا:
ﺩﺭ روایتی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ فاطمه‌زهرا می‌ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑـﺮﺍی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺪﻙ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ﻭ ﻋﻤﺮ رفت ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺷـﻴﻮﻥ ﻭ ﻓﻐـﺎﻥ ﺑـﺮﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍخت ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ و آبروریزی ﺑﭙﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻭﺭ آنها ﺟﻤﻊ شدند.(ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺹ۲۵۳)
آیا فاطمه زهرا اینقدر بی‌حیا بوده که به خاطر مال دنیا در جمع مردان نامحرم حاضر شده, جیغ و فریاد به راه اندازد و آبروی خود و خانواده‌اش را بر باد دهد؟ مگر همین‌ها نیستند که فاطمه را نمونه عفت و حیا معرفی میکنند؟ ۴) امام حسن:
کسی ﺍﺯ ﺍﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺭﻭﺍﻳﺖ می ﻛﻨﺪ ﻭ می ﮔﻮﻳﺪ: شخصی ﺍﺯ شیعیان ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺎﻡ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ابی لیلی ﻧﺰﺩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔـﺖ: ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺫﻟﻴـﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ. ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﭼﻜﺎﺭ کرﺩﻩ ﺍﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﺍ ﺫﻟﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ مینامی؟ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺃﻣﺖ ﺧﻠﻊ کردی ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﺎغی(معاویه) ﺳﭙﺮدی ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ الهی ﺣﻜﻢ کند.(ﺭﺟﺎﻝ ﻛﺸﻲ ﺹ۱۰۳)
۵) امام حسین:
کلینی از ﺟﻌﻔﺮ رواﻳﺖ می‌کند ﻛﻪ ﮔﻔﺖ: ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺰد رﺳـﻮل ﷲ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﻛﻪ اﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺸﺖ. ﭘﺲ وقتی ﻛﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪ از طفل درون شکمش نفرت داشت و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣـﺪﻧﺶ ﻧﻴـﺰ، نفرت داشت. ﺳﭙﺲ اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﮔﻔﺖ: در دﻧﻴﺎ ﻣﺎدری را ﻧﺪﻳﺪم ﻛﻪ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎورد و از وی نفرت داشته باشد. اونفرت داشت، زﻳﺮا ﻣیداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۶)امام زین‌العابدین:
از ﭘﺴﺮ زﻳﻦ‌اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ, ﻣﺤﻤﺪ‌ﺑﺎﻗﺮ نقل کرده‌اند ﻛﻪ ﮔﻔﺖ: ﻳﺰﻳﺪ‌ ﺑﻦ‌ ﻣﻌﺎوﻳﻪ وارد ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﺪ و میﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، دﻧﺒﺎل ﻓﺮدی از ﻗﺮﻳﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را آوردﻧﺪ. ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ: آﻳﺎ اﻋﺘﺮاف می‌کنی ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺮده‌ی من هستی، اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهی ﺗﻮ را می‌ﻓﺮوﺷﻢ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهی، ﺗﻮ را آزاد می‌ﻛﻨﻢ. آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ: ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ای ﻳﺰﻳﺪ، ﺗﻮ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺐ در ﻗﺮﻳﺶ ازﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ نیستی و ﭘﺪرت در جاهلیت و اسلام نیز،از پدر من برتر نبوده است و خودت نیز،در دین از من بهتر نیستی….

6 نظر برای “توهین به ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و امامان در احادیث

 1. پیامبران و امامان خودشون یه توهین بی نهایتن.

  لایک

 2. شما که هیچ اطلاعی نداری والکی نسبت دروغ به شیعیان و مذهب حقه شیعه، میدی، باید سکوت کنی

  لایک

 3. لعنت به موهِن أهل البیت علیهم السلام

  پسندیده شده توسط 1 نفر

 4. ببخشید ناراحتت کردم عزیز دل

  لایک

 5. اون جاهایی که من اطلاعات ندارم شما با کامتنهاتون منو اصلاح کنید اگه توانشو‌دارین، این نحوه انتقادتون مصداق یک مسلمان واقعی هستش، با تشکر از نظرتان عزیز دل

  لایک

 6. خدا لعنتت کنه؛دینت رو به دنیا فروختی.

  لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.