خلق آدم


 • اگر يك نگاه به ادعاي اديان ابراهيمي بكنيم، يهوديت و مسيحيت و اسلام در چگونگي خلق ادم توسط خدا( خداي اين اديان)، و اينكه حوا بعد از اينكه خداوند پي برد كه ادم تنهاست و نياز به شريك دارد و خوابي گران بر ادم افكند و يكي از دنده هاي او را خارج و حوا را از ان خلق نمود(!؟!) اشتراك كلي دارند، هرچند مسيحيت اينرا دربست از يهوديت كپي كرده، و اسلام از هر دو، تغييراتي جزئي در قران امده كه بگويد منبع خبر متفاوت بوده ولي ساختار اوليه خلقت ادم كپي برابر اصل است كه مورد بحث الان نيست.
  اگر تاملي در قصه گول خوردن ادم و حوا، ميوه ممنوعه، ابليس و سرانجام اخراج ادم و حوا از بهشت(؟)، به زمين كنيم، افسانه اي كه از دهها قرن قبل از اسلام وجود داشته، بر اساس انچه در قران امده، سوالات بسياري بوجود ميايد كه كمتر به ان پرداخته شده لذا در حد بضاعت پرسشهايي مختصر را مطرح كنيم، اميد كه باعث شود قدري درنگ كنيد:
  ايا الله ميدانسته و اگاهي داشته كه ادم و حوا ميوه ممنوعه را
 • خواهند خورد؟
  يا نميدانسته و اختيار ادم باعث خوردن ميوه ممنوعه شده؟
  ايا الله ميدانسته كه شيطان( ابليس)، ادم و حوا را گول خواهد زد تا از ميوه ممنوعه بخورند؟
  يا نميدانسته، و شيطان با اختيار خودش ادم و حوا را فريفته؟
  هنگام خلق ادم، الله و دستور او مبني بر سجده فرشتگان بر ادم، ايا الله ميدانسته شيطان سرپيچي خواهد كرد؟
  يا نميدانسته و او در امتحان الهي شكست خورده؟
  عاملي كه باعث اخراج شيطان از بهشت ميشود!!
  ايا الله اجازه داده بوده كه شيطان بعداز اخراج وارد بهشت شود تا ادم و حوا را فريب دهد؟
  يا الله نميدانسته و بعداز ديدن اثار خوردن ميوه ممنوعه( ستر عورت)، فهميد كه شيطان وارد شده وانها را شيطان گول زده؟
  ايا الله و شيطان با هم هماهنگي نكرده بودند؟
  اگر الله و شيطان با هم هماهنگ نبودند شيطان بعداز اخراج از بهشت چطوري مجدد وارد بهشت شده؟
  ايا گول خوردن ادم و حوا بدون اذن الله ممكن بوده؟
  چرا الله براي اخراج ادم و حوا نياز داشته كه ادم گناهي مرتكب بشه؟ و بعد دليل لازم براي اخراجش داشته باشه؟ اين دليل را براي چي يا كي ميخواسته؟
  ايا انسان داراي اختيار است؟
  ايا خدا اگاه است؟
  ايا اين اختيار انسان و اگاهي خداوند در تناقض نيست؟
  خدا از دو حالت بیرون نیست:
  ۱یا اگاه است
  ۲یا اگاه نیست
  و انسان هم از دو حالت بیرون نیست:
  ۱یا مخیر( داراي اختيار) است.
  ۲یا مخیر نیست
  ۱اگر خدا از اینده ادم اگاه است پس انسان مخیر نیست
  ۲اگر انسان مخیر است خدا از اینده ادم اگاه