آیات کشتن دگر اندیشان (کافران) در اسلام!


Screen Shot 2018-12-15 at 10.57.00.png
سوره توبه آیه ۲۹ صفحه ۱۹۲
با کسانی از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که الله و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمیکنند و دین حق را (!).نمیپذیرند جنگ کنید، تا آنگاه که به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند
سوره توبه آیه ۱۲۳
(!).ای کسانیکه ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید! تا در شما درشتی و شدت را بیابند. و بدانید که الله با پرهیزکاران است

Screen Shot 2018-12-15 at 11.26.52.png
پرسش: چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا یک باور دینی و خدای آن برای خود یک چنین حقی را قائل است؟
چرا یک باور دینی و خدای آن برای خشنودی خود نیاز به قتل و سربریدن دارد؟
چرا یک باور دینی و خدای آن تمامیت خواه، ضد اندیشه و باور سایر دگر اندیشان است؟
آیا هرگز به چنین پرسش هائی رسیده ای؟
آیا هرگز به چنین باور و خدائی شک کرده ای؟
آیا هرگز برای پیدا کردن پاسخ درست دست به تحقیق زده ای؟
آیا هرگز به این فکر و اندیشه افتاده ای که خرد و عقل بزرگترین راهنما و هدایت کنند انسان است و سوخت موتور محرکه خردگرائی شک کردن، پرسش و تحقیق نمودن در مورد هر کس و هر چیز است تا به پاسخ درست و منطق گونه دست یابی؟
اگر تا کنون چنین نکرده ای ! آیا هرگز از خود پرسیده ای چرا؟؟؟؟؟
الان برای توضیح خود میگویی مال زمان محمد است ولی آیا از این آیات امروزه استفاده نمی‌شود؟به مانند دگر آیه های مشابه ؟؟؟آیا سزای کسی که شک گرا و پرسش جو هست قتل است؟؟یا کسی که جور دیگری غیر از اسلام فکر کند؟؟ حال نه این باور دینی هر باوری دینی،اصلا کل ادیان که دستور قتل و کشتن را میدهد را نباید شک کرد؟؟امروزه در دنیای معاصر هم از از این گونه دستورات استفاده میشود از خواننده و نویسنده بگیر تا وبلاگ نویس و شاعر و کارگرومعترض وغیره….
#التماستفکر #ایستادهمردن #🤘🌵 #عقائد #باور#باوردینی #قرآن #محمد #دین #ادیان #اسلام#ادیانابراهیمی #ادیانسامی #قتل #کشتار #مردم #جامعه#ایران