بشر يك جاندار مـتفكر


img_2753

بشر به عنوان يك جاندار مـتفكر حيات خود را با بيخدايى آغاز كرده است. اما حوادث و اتفاقات خارج از فهم و درك او، وى را به سوى مفاهيم موهوم سوق داده است كه تا به امروز ذهن او را به خود مشغول كرده است جن و پرى، روح و نظاير آن از جمله اين مفاهيم هستند. با گذشت زمان و با پيشرفت فكرى و تجربه هاى علمى انسان، اين مفاهيم متحول شدند و به صورت خدايان نيك و بد،مذكر و مؤنث زمينى و آسمانى درآمدند و در نهايت در مفهوم خداى يگانه شكل گرفتند. با اين حال حس كنجكاوى بشر براى جستجوى حقيقت همچنان سرگردان مانده و سؤال اينست؛ آيا تك خدايى آخرين مرحله تحول فكرى بشر است؟ يا اينكه بايد از اين مرحله نيز گذشت؟ آيا بيخـدايـى، يعنى همان مرحله اى كه بشر انديشمند راه خود را از آنجا آغاز كرده است، مقصد نهايى است ؟!