عقیده قران در مورد پدر و مادر ناباور


قران در مورد رفتار یک شخص با والدینی که خدایانی بجز الله را میپرستند اطلاعات متناقضی میدهد. درسوره لقمان آیه 15 از مسلمان معتقد میخواهد که همنشینی با والدین را حتی اگر آنها در ناباوری اسرار ورزیدند حفظ… کند، اما سوره التوبه آیه 23 میگوید پدران و برادرانتان را در صورتی که معتقد نیستند همنشین و دوست خود قرار ندهید!
سوره لقمان آیه 15
اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند تا چیزی را که نمیدانی چیست با من شریک گردانی اطاعتشان مکن. در دنیا با آنها به وجهی پسندیده زندگی کن و خود، را کسانی را که به درگاه من باز می گردند در پیش گیر. بازگشت همه شما به سوی من است و من از کارهایی که میکرده اید آگاهتان میکنم.


سوره التوبه آیه 23
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر پدرانتان و برادرانتان دوست دارند که کفر را به جای ایمان برگزینند، آنها را به دوستی مگیرید و هرکس از شما دوستشان بدارد از ستمکاران خواهد بود..
حال چگونه از کنار هم بودن و احترام به عقاید سخن میگویید ؟؟
چگونه از احادیث دفاع میکنی؟؟
چگونه الان رویت میشود اصلا از احترام حرف بزنی ؟؟
پست مورد نظر را بارها بخوان در مورد عقیده خانواده هست عزیز!!تناقض را دیدی؟؟؟
وای به حال عقیده دیگران!!