برابری زن و مرد یک پدیده غربی و «غلط» است .خدایگان نشسته بر تخت ولایت مطلقه فقیه در ایران گفت: » برابری زن و مرد یک پدیده غربی و «غلط» است.» !
در تائید قرآنی و اسلامی بودن این گفته » آخوند خامنه ای » هشت نمونه از آیات در قرآن که نمایانگر ارزش زن در اسلام است و ز…ن را با مرد برابر نمی داند را در اینجا مشاهده می کنید. 
1- زنان شما كشتزار شما هستند، هرگونه كه خواستيد به كشتزار خويش درآييد! (بقرة 223)
22- و مردان بر زنها برترى دارند و خداوند توانا و حكيم است! (بقرة 228)
33- از ميراث براي پسر به اندازه سهم دو دختر باشد! ( نساء 11)
44- دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن، انتخاب کنید! ( بقرة 282)
5- و اگر شوهر براى بار سوم او را طلاق گفت پس از آن ديگر آن زن براى او حلال نيست تا اينكه با شوهرى غير از او ازدواج كند! ( بقرة 230)
66- و زنان شوهردار بر شما حرام شده است به استثناى زنانى كه مالك آنان شده ايد! ( نساء 24)
7- و اگر بيمناكيد كه در حق دختران يتيم به عدل و انصاف رفتار نكنيد، در اين صورت از زنانى كه مىپسنديد يك يا دو و يا سه و يا چهار تن را به همسرى درآوريد! ( نساء 3)
8- و زنانى كه از نافرمانيشان نگرانيد، بايد  نصيحتشان كنيد و سپس در خوابگاهها از آنان دورى كنيد و سپس اگر لازم افتاد آنان تنبیه کرده و کتک بزنید و باز اگر لازم بود آنان را ترک کنید! ( نساء 34)
بنابراین با این هشت نمونه ارائه شده معلوم گردید که زن با مرد برابر نیست و آخوند خامنه ای دقیقاً بدرستی اندیشه اسلام ناب محمدی را درباره زنان بیان کرده است.
بانوان گرامی برای اطمینان بیشتر و یافتن نمونه های دیگر در این کتاب مقدس مسلمانان که فراوانند آنرا بدون ترس و وحشت با دقت و صبر و حوصله بخوانید. خودتان از پیدا کردن حقایق بسیار در رابطه با ارزش هایتان بعنوان یک کالای تحت قیومیت و مالکیت در دست مردان در اسلام ناب محمدی شگفت زده خواهید شد.
یکی از شگفتی های بزرگ این  کتاب این است که شما هرگز در این کتاب حتی یکبار یک واژه و یک آیه که از برابری زن با مرد سخن گفته باشد پیدا نخواهید کرد!
اولین قدم در راه پاره کردن زنجیر اسارت باز کردن چشم خِرد است.
 آیا توان باز کردن آنرا دارید؟ اگر پاسخ مثبت است، این کتاب را با زدن عینک خِرد بخوانید.