بلاخره شيعه چند امام دارد ؟؟نام مذهب شيعه و روحانيون اين مذهب اميختگي عجيب و ناگسستنى با دروغ و شيادى و تناقض دارد.
٤٠ سال حكومت فقهاى اين مذهب بر وطنمان، اين موضوع را چنان واضح و روشن كرده كه هيچ ايرانى بدين موضوع شك نميكند.
اين مذهب دروغين، زاده تخيل روحانيونى است كه تمام اهتمامشان در تزريق جهالت و خرافات در سطح جامعه و هرچه بيشتر در نادانى نگه داشتن افراد جامعه ميباشد.
چنين موجوداتى بالطبع نميتوانند چيزى به نام شرافت و انسانيت در وجودشان داشته باشند.
در تحقيق ژرف در كتب قديمى و معتبر مذهب گنبد پرستان، به احاديثى برميخوريد كه هيچ توضيح عاقلانه اى از سوى هيچ يك از فقهاى اين مذهب برايش وجود ندارد.
تا انجا كه همه ميدانيم مذهب تشيع اثنى عشرى داراي ١٢ امام هستند كه به جز امام على، بقيه دستشان از قدرت كوتاه بود ولى هميشه در زير سايه خلفاى وقت به خوبى و خوشى در آغوش كنيزان رنگارنگ ميزيستند .
اما در كتاب اصول كافى كه معتبرترين كتاب شيعه پس از قرآن ميباشد احاديثى ديده ميشود كه اين داستان را پيچيده كرده و كل اساس اين مذهب را درهم ميكوبد.
در جلد سوم از كتاب كافى (نسخه ترجمه شده) صفحه ٤٤١ اين كتاب احاديثى وجود دارد كه در زير به آنها اشاره ميكنم:
١) امام باقر فرمود: جابر انصاري ميگويد خدمت حضرت فاطمه رسيدم ، لوحى در برابر ان حضرت قرار داشت كه نام هاى اوصيا از فرزندانش بر ان نوشته بود، شمردم ديدم ١٢ نفر بودند كه اخريشان قائم ال محمد بود، سه تن از انها محمد و سه تن على نام داشتند .
پ ن: خوب با اين حساب تعداد ائمه به جز على ١٢ نفر نام برده شده و با على ميشود ١٣ نفر .
٢) رسول خدا فرمود: از فرزندان من ١٢ نفر نقيب هستند، كه همه برگزيده محدث و تفهيم شده هستند .
پ ن: باز هم تعداد ائمه با توجه به اينكه على جزو اولاد و نوادگان محمد محسوب نميشود، ١٣ نفر محاسبه شده است.
٣) رسول خدا فرمود: من و دوازده نفر از فرزندانم و تو اى علي ميخها و كوه هاى اين زمين هستيم.
خداوند به سبب ما زمين را ميخكوب كرده كه اهلش را فرو نبرد.
پ ن: باز هم با توجه به اين حديث به جز على ١٢ نفر ديگه ائمه معرفى شده اند.
حال سئوال اينجاست كه مگر ملاها از زمان صفويها تاكنون به مردم نميگويند كه مذهب شيعه اثنى عشرى و اينكه ائمه ١٢ نفر بوده اند، چطور معتبرترين كتابشان كه درواقع سند اين مذهب محسوب ميشود، ائمه را ١٣ نفر معرفى كرده است؟
آيا يك عقل سليم خزعبلات متراوش شده از ذهن بيمار اين روحانيون را باور ميكند ؟؟